[powr-chat id="302c5a37_1593896162"]
Menu
0
Gratis levering vanaf 450€
Levering via Bpost
25 jaar ervaring
Ook uw satellietgroothandel

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

 

Laleman Solutions bv  
vertegenwoordigt door Celien Alluyn - Thomas Laleman
Lambrechtshoekenlaan 161
2170 Merksem
België
e-mail:  [email protected]                        
Tel. +3236446710
BTW BE 0418842436

 

 

Algemene bepalingen
De e-commerce website van Laleman Solutions, met maatschappelijke zetel te Merksem, BTW BE 0418842436 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Artikel 1: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 2: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Laleman Solutions niet. Laleman Solutions is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. Laleman Solutions is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Laleman Solutions. Laleman Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 3: Online aankopen
Klant dient zich in te loggen om een bestelling te kunnen plaatsen
Klant kiest een product en plaatst het in de virtuele mand
Klant kiest het aantal
Klant gaat naar de rubriek afrekenen en kiest de wijze van betaling
Klant is akkoord met de transportkost
Klant is akkoord met onze Algemene Verkoopsvoorwaarden en onze Privacy Policy
Klant krijgt na bestelling een bevestigings e-mail

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Paypal
  • via kredietkaart
  • via bankkaart

Laleman Solutions is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De bestelde goederen worden normaal de dag van ontvangst betaling verzonden of de volgende werkdag. Indien wij afwezig zijn vindt Klant bij de rubriek openingsuren van wanneer, en tot wanneer we afwezig zijn. Bestelde & betaalde goederen worden dan de volgende werkdag na de afwezigheid verzonden. Transport kosten zijn bijna steeds 5 Euro. Bestelling voor levering Europa kosten deze steeds €25.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Benelux. Andere landen zijn ook mogelijk, maar daarvoor wordt eerst met Klant gecommuniceerd.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Laleman Solutions binnen de 48u van levering. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Laleman Solutions was geboden.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Laleman Solutions.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Laleman Solutions te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

"waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen,  moet de Klant Laleman Solutions – Lambrechtshoekenlaan 161 te 2170 Merksem via een ondubbelzinnige verklaring  (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Laleman Solutions heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Laleman Solutions. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten (transport-en handelingskosten (crediteren en boekhoudingskosten)) en risico van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Dit steeds met een minimum van 10 Euro bij normale pakketten.  Bij goederen speciaal besteld of aangepast voor de Klant zijn de kosten hoger en/of wordt de bestelling soms niet terug genomen. Bij grote en zware pakketten zijn de kosten voor de Klant ook hoger.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Laleman Solutions zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

"Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Laleman Solutions alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, behalve de standaard leveringskosten en handelingskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Laleman Solutions op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Laleman Solutions wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Laleman Solutions geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Laleman Solutions betaalt de Klant terug met overschrijving op het besproken rekeningnummer. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
  • overeenkomsten waarbij de Klant Laleman Solutions specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

 

Artikel 7: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Laleman Solutions klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Laleman Solutions.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Laleman Solutions zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van Laleman Solutions is bereikbaar op het telefoonnummer +32 [0] 36446710, via e-mail op [email protected].be of per post op het volgende adres Lambrechtshoekenlaan 161 - 2170 Merksem - België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Laleman Solutions beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Laleman Solutions zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Laleman Solutions respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  •  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst
  •  het verwerken van de bestelling
  •  reclame- en/of marketingdoeleinden (enkel bij het akkoord gaan in de shop of mail) 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Laleman Solutions [email protected]

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Laleman Solutions heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Laleman Solutions houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op telefoonnummer +3236446710

 

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van [...]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €450,00 en de verzending is gratis

Taal & Valuta